STATUT

ŚLĄSKIEGO KLUBU MOTOROWEGO

Postanowienia Ogólne

§ 1

1.Stowarzyszenie nosi nazwę Śląski Klub Motorowy.

2.Śląski Klub Motorowy zwany dalej Klubem jest stowarzyszeniem zmotoryzowanych i miłośników motoryzacji, zrzeszającym na zasadzie dobrowolności osoby fizyczne i osoby prawne, interesujące się problematyką motoryzacji w szerokim tego słowa rozumieniu.

3.Klub działa na mocy przepisów obowiązującej Ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach” oraz niniejszego Statutu.

4.Klub posiada osobowość prawną.

§ 2

1.Terenem działalności Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i zagranica. Dla właściwego realizowania swoich celów statutowych Klub może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

2.Siedzibą władz Klubu jest miasto Wodzisław Śląski.

§ 3

Klub może używać znaku, godła, barw i pieczęci, według zasad określonych uchwałami Zarządu.

§ 4

Klub jest członkiem rzeczywistym Polskiego Związku Motorowego i może być członkiem innych krajowych i zagranicznych organizacji o pokrewnych działaniach.

O przystąpieniu bądź wystąpieniu z takich organizacji decyduje Zarząd.

§ 5

1.Klub opiera swoja działalność na społecznej pracy swych członków.

2.Do prowadzenia swoich spraw Klub może zatrudniać pracowników.

Cele i sposoby działania.

§ 6

Do zasadniczych celów Klubu należą:

1)działalność oświatowa, krzewienie wśród społeczeństwa wiedzy motoryzacyjnej,

2)rozwój sportów motorowych,

3)rozwój krajowej, zagranicznej turystyki motorowej i caravaningowej,

4)ochrona praw i reprezentowania interesów zmotoryzowanych, a szczególnie swoich członków oraz prowadzenie innej działalności w zakresie motoryzacji,

5)popularyzowanie historii i tradycji motoryzacji oraz kultywowania opieki nad zabytkowymi pojazdami mechanicznymi,

6)propagowanie ratownictwa drogowego oraz szkolenie w tym zakresie,

7)podnoszenie umiejętności kierowania pojazdami motorowymi i zachowania się na drogach,

8)prowadzenie działań mających na celu zapobieganie i ograniczanie skutków społecznych związanych z nadużywaniem alkoholu i innymi uzależnieniami,

9)kształtowanie właściwych postaw, odnoszących się do wyborów związanych z dbaniem o własne zdrowie,, ciekawego i aktywnego spędzania wolnego czasu, rozwijaniu zdolności i umiejętności oraz pogłębiania zainteresowań.

§ 7

Klub realizuje swoje cele, w szczególności poprzez:

1)zrzeszanie automobilistów, motocyklistów oraz miłośników motoryzacji, turystyki motorowej,

2)szkolenie, prelekcje i działalność edytorską z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz eksploatacji pojazdów motorowych,

3)szkolenie zawodników i delegowanie ich na krajowe lub zagraniczne zawody: sportowe, samochodowe, motocyklowe, kartingowe i inne,

4)organizowanie różnego rodzaju zawodów i imprez sportowych oraz uczestnictwo w imprezach i zawodach sportowych organizowanych przez inne instytucje,

5)organizowanie zajęć rekreacyjnych i sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych,

6)udzielanie porad technicznych z zakresu eksploatacji pojazdów i opinii licencjonowanych rzeczoznawców techniki motoryzacyjnej i ruchu drogowego, również w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,

7)organizowanie i prowadzenie ośrodków motoryzacyjnych, w tym ośrodków szkolenia kierowców i doskonalenia techniki jazdy oraz tworzenie zaplecza technicznego i sportowego,

8)współdziałanie z instytucjami publicznymi, w tym Policją i samorządami lokalnymi w zwalczaniu ujemnych zjawisk i nieprawidłowości w ruchu drogowym, a także prowadzenie działalności pożytku publicznego, w dziedzinach upowszechniania sportu i bezpieczeństwa publicznego (bezpieczeństwa ruchu drogowego) oraz – w ramach uzyskanych na ten cel środków – zadań zleconych przez państwo lub organizacje społeczne, gospodarcze i samorządowe,

9)organizowanie życia klubowego, w interesie i według potrzeb ogółu swoich członków,

10) prowadzenie działalności służącej wychowaniu komunikacyjnemu dzieci i młodzieży, popularyzowaniu młodzieżowych sportów motorowych oraz otaczanie młodych zawodników i działaczy szczególną opieką sportową i wychowawczą,

11) współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi,

12) przeciwdziałanie ujemnym skutkom rozwoju motoryzacji oraz udzielanie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach i zdarzeniach drogowych,

13) podejmowanie działań na rzecz niepełnosprawnych użytkowników pojazdów mechanicznych,

14) działanie na rzecz promocji i organizacji wolontariatu,

15)organizacja zajęć profilaktyczno-terapeutycznych o charakterze sportowym dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym

16)przeciwdziałanie patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację czasu wolnego, jak również kształtowanie nawyków aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego,

17)podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej dla realizacji celów statutowych Klubu,

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 8

Członkowie Klubu dzielą się na:

1)Zwyczajnych,

2)Wspierających,

3)Honorowych.

§ 9

1.Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, gotowa realizować statutowe cele Klubu i wykonywać obowiązki członka.

2.Członkiem zwyczajnym może być również osoba niepełnoletnia za zgodą swoich prawnych opiekunów. Osoba niepełnoletnia nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.

3.Przyjęcie do Klubu odbywa się na podstawie złożonej przez zainteresowanego pisemnej deklaracji i po uiszczeniu składki członkowskiej.

4. Wysokość składki oraz stosowanie od niejzwolnień i ulg ustala Zarząd.

§ 10

Członkom zwyczajnym Klubu przysługuje prawo do:

1.wybierania i bycia wybieranym do władz Klubu,

2.uczestniczenia w działalności Klubu i życiu klubowym, we właściwych dla siebie dziedzinach oraz wysuwania postulatów i wniosków wobec władz Klubu i oceniania ich działalności.

3.korzystania ze szkoleń, poradnictwa i wydawnictw Klubu,

4.korzystania z pomocy organizacyjnej i merytorycznej ze strony Klubu,

5.korzystania z urządzeń i sprzętu będącego własnością Klubu, zgodnie z przyjętymi zasadami i regulaminami,

6.współdecydowania na zasadach określonych w Statucie, o sprawach istotnych dla działalności Klubu,

7.reprezentowania barw i noszenia odznaki Klubu zgodnie z uchwałami Zarządu,

8.otrzymywania odznaczeń, tytułów honorowych, godności, wyróżnień i nagród – za wzorową postawę wybitne osiągnięcia lub szczególnie aktywny udział w realizacji celów statutowych Klubu.

§ 11

1.Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne deklarujące wsparcie dla Klubu i akceptujące statutowe cele Klubu. Osoba prawna działa przez swojego przedstawiciela.

2.Przyjęcie członka wspierającego odbywa się na podstawie pisemnej deklaracji.

3.Członek wspierający lub jego przedstawiciel (przedstawiciele) mogą zawrzeć z Zarządem „Umowę o wspieraniu Śląskiego Klubu Motorowego”, określającą jego świadczenia na rzecz Klubu.

4.Członek wspierający nie posiada prawa wyborczego.

5.Członek wspierający powinien dbać o dobre imię klubu i realizować zadania zgodnie ze Statutem i zawartymi umowami.

§ 12

1.Członkiem honorowym Śląskiego Klubu Motorowego może zostać osoba fizyczna wybitnie zasłużona dla Klubu, w szczególności w zakresie działalności statutowej lub organizacyjnej.

2.Członkom honorowym Śląskiego Klubu Motorowego przysługuje:

1)bierne prawo wyborcze,

2)możliwość uczestniczenia w działalności Klubu i życiu klubowym oraz składania wniosków w sprawach jego działalności,

3)możliwość korzystania ze szkoleń, poradnictwa, wydawnictw, urządzeń i sprzętu Klubu, zgodnie z przyjętymi zasadami i regulaminami,

4)prawo reprezentowania barw i noszenia odznak Klubu,

§ 13

Członkowie zwyczajni obowiązani są:

1)przestrzegać postanowień Statutu i regulaminów Klubu.

2)opłacać regularnie składki członkowskie w wysokości ustalonej uchwałami Zarządu do 31 grudnia każdego roku,

3)realizować uchwały i decyzje władz Klubu.

4)uczestniczyć w pracach Klubu i realizacji jego celów statutowych oraz podejmować inicjatywy i działania na rzecz organizacyjnego umacniania Klubu; krzewić kulturę motoryzacyjną,

5)dbać o dobre imię Klubu.

§ 14

Za szczególne zasługi Klub może przyznawać następujące godności i tytuły:

1.Godność „Honorowy Członek Śląskiego Klubu Motorowego” – nadawany i odbierany uchwałą Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu,

2.Tytuł „Honorowy Prezes Śląskiego Klubu Motorowego” – nadawany i odbierany uchwałą Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu,

3.Tytuł „Zasłużony dla Śląskiego Klubu Motorowego” – nadawany i odbierany uchwałą Zarządu.

§ 15

1.Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:

1)dobrowolnej rezygnacji z przynależności zgłoszonej Zarządowi na piśmie,

2)śmierci członka lub utraty przez niego zdolności do czynności prawnych albo praw publicznych,

3)skreślenia z listy członków z powodu nie zapłacenia bieżącej składki członkowskiej lub nie wykonywania innych zobowiązań wobec Klubu,

4)pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku uchwały Walnego Zebrania Członków.

W przypadku określonym w ust.1 pkt 2 i 3 ustanie członkostwa następuje automatycznie co stwierdza Zarząd, w formie uchwały.

Zarząd może przywrócić członkostwo zwyczajne lub wspierające na wniosek skreślonego członka po uregulowaniu zaległych składek i innych zobowiązań wobec Klubu.

Struktura organizacyjna

§ 16

1.Władzami Klubu są:

1)Walne Zebranie Członków

2)Zarząd

3)Komisja Rewizyjna

2.Jednostką organizacyjno – wykonawczą Klubu jest Biuro Klubu.

§ 17

Kadencja wybieralnych władz Klubu (z wyłączeniem Walnego Zebrania członków) trwa 4 lata.

§ 18

1.Wybory do władz Klubu są tajne,

2.Zarząd i Komisja Rewizyjna mają prawo dokooptować do swego grona nowych członków na miejsce tych, którzy w czasie kadencji ustąpili bądź ich odwołano, albo których mandaty wygasły. Liczba dokooptowanych członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 19

1.Jeżeli Statut lub inne przepisy nie stanowią inaczej, uchwały władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów oddanych, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.

2.Głosowania władz Klubu odbywają się jawnie, chyba że uchwalono głosowanie tajne.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW KLUBU

§ 20

Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków.

§ 21

1.W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą:

1)członkowie – z czynnym i biernym prawem wyborczym,

2)członkowie ustępujących Władz – z czynnym i biernym prawem wyborczym,

3)honorowi członkowie Klubu – z głosem doradczym i biernym prawem wyborczym,

4)przedstawiciele członków wspierających oraz zaproszeni goście – z głosem doradczym.

§ 22

1.Walne Zebranie Członków odbywa się raz na cztery lata.

2.Termin, miejsce i proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków ustala Zarząd uchwałą zawiadamiając o tym członków nie później niż na miesiąc przed terminem Walnego Zebrania Członków przekazując im jednocześnie projekty dokumentów, które mają być przedmiotem obrad.

Zawiadomienie następuje poprzez:

- wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Klubu,

- zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Klubu,

Ponadto Członkom, którzy podali Klubowi adres poczty elektronicznej, zawiadomienie wraz z projektami dokumentów zostanie przesłane na ten adres.

3.Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w dwóch terminach z których drugi powinien rozpoczynać się nie wcześniej niż 30 minut po pierwszym terminie.

Walne Zebranie Członków w pierwszym terminie jest zdolne do podejmowania uchwał w razie obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. Walne Zebranie Członków zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

4.Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie porządku i regulaminu obrad.

§ 23

Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1)uchwalanie głównych kierunków działalności i rozwoju Klubu oraz programu na okres najbliższej kadencji Zarządu,

2)uchwalanie Statutu lub zmian w Statucie,

3)zatwierdzenie ordynacji wyborczej do władz,

4)zatwierdzenie porządku i regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków i innych regulaminów zgodnie ze Statutem,

5)rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłaszanych przez władze i członków Klubu,

6)rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

7)wybór władz Klubu na następną kadencję,

8)nadawanie godności „Członka Honorowego Śląskiego Klubu Motorowego i tytułu „Honorowego Prezesa Śląskiego Klubu Motorowego”,

9)podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku,

10)ustalanie wzorów znaków, godeł, barw, odznak Klubu,

11)ustalenie maksymalnej kwoty zaciąganego zobowiązania i obciążenia majątku Klubu przez Zarząd bez zgody Walnego Zebrania Członków.

§ 24

1.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych wypadkach:

1)uchwałą Zarządu z jego własnej inicjatywy,

2)uchwałą Zarządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej z tym, że uchwała Komisji Rewizyjnej jest dla Zarządu obligatoryjna,

2.Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków najpóźniej w terminie trzech miesięcy od daty otrzymania odpowiedniego uprawnionego wniosku.

3.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

4.Uchwała Komisji Rewizyjnej o której mowa w ust. 1 pkt. 2 musi wskazywać sprawy, które mają być przedmiotem obrad. Ich umieszczenie w porządku obrad jest dla Zarządu obligatoryjne.

5.W sprawach nieuregulowanych w § 24, dotyczących Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Walnego Zebrania Członków.

 

ZARZĄD

§ 25

1.Najwyższą władzą w Klubie w okresie między Walnymi Zebraniami Członków jest Zarząd.

2.Zarząd składa się z nie więcej niż 7 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków.

3.Przed wyborem Zarządu Walne Zebranie Członków wybiera w głosowaniu tajnym Prezesa Zarządu , który wchodzi w skład Zarządu i kieruje jego pracami.

4.Pozostałych Członków Zarządu Walne Zebranie Członków wybiera w głosowaniu tajnym.

5.Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu zwołanym przez Prezesa Zarządu, które odbywa się nie później niż w terminie 7 dni od dnia wyborów i wybiera:

1)nie więcej niż 3 wiceprezesów,

2)sekretarza,

3)skarbnika,

6. Zarząd prowadzi sprawy Klubu i reprezentuje Klub na zewnątrz, a w jego imieniu występuje Prezes Zarządu.

7. Dla skuteczności oświadczenia woli, w imieniu Klubu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

8. Oświadczenia woli składane w imieniu Klubu w sprawach finansowych i majątkowych powinny się mieścić w ramach budżetu/preliminarza finansowego ustalonego na dany rok działalności Klubu.

9.Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

10.W wypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe członek Zarządu, traci swój mandat od chwili uprawomocnienia się wyroku.

§ 26

1.Zadania niezastrzeżone dla wyłącznej kompetencji innych władz wykonuje Zarząd.

2.Do kompetencji Zarządu należy między innymi:

1)realizowanie celów statutowych oraz uchwał Walnego Zebrania Członków Klubu,

2)określanie i realizowanie szczegółowych kierunków działania Klubu,

3)ustalanie budżetu i preliminarzy finansowych oraz zapewnienie bieżącego finansowania działalności statutowej zgodnie z tymi preliminarzami,

4)zarządzanie majątkiem i funduszami w tym zaciąganie zobowiązań, nabywanie, zbywanie i obciążanie nieruchomości i ruchomości w imieniu Klubu

5)uchwalanie regulaminów organizacyjnych przewidzianych w Statucie, a niezastrzeżonych dla innych władz,

7)powoływanie stałych i doraźnych komisji, zespołów albo innych struktur organizacyjnych w tym Kronikarza Dziejów Klubu oraz określanie ich zadań, zakresów działania i składów osobowych,

8)zwoływanie Walnego Zebrania Członków i Nadzwyczajnego Zebrania Członków oraz zatwierdzanie uchwałą trybu wyborów Delegatów oraz projekty regulaminów Walnego Zebrania,

10)składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków

11)ustalanie wysokości składek członkowskich i zasad ich regulowania oraz innych opłat, ulg lub zwolnień od tych składek i opłat,

12)ustalanie zakresu świadczeń Klubu na rzecz swoich członków i zasad realizacji tych świadczeń,

13)podejmowanie decyzji o przynależności Klubu do innych organizacji,

14)podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich oraz stwierdzanie utraty członkostwa w Klubie,

15)wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności „Członka Honorowego Śląskiego Klubu Motorowego”,

16)wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie tytułu „Honorowy Prezes Śląskiego Klubu Motorowego”,

17)nadawanie i pozbawienie tytułu „Zasłużony dla Śląskiego Klubu Motorowego”,

18)określanie zasad udostępniania osobom trzecim znaku, nazwy, barw i innych wartości niematerialnych i prawnych, należących do Klubu,

19)Nadzorowanie bieżącej działalności klubu.

§ 27

1.Organizację i tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

2.Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz w miesiącu, zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem lub według potrzeb.

3.Zarząd jest zdolny do podejmowania uchwał, gdy obecnych jest co najmniej połowa + 1jego członków.

4.W trakcie trwania kadencji, Zarząd może dokooptować do swojego składu nie więcej niż 1/3 członków w miejsce członków ustępujących, pozbawionych członkostwa, względnie członków, których mandaty wygasły z innych przyczyn.

5.Uchwałę o uzupełnieniu stanu liczbowego, względnie o kontynuowaniu pracy przy zmniejszonej liczbie członków, podejmują na posiedzeniu bezwzględną większością oddanych głosów pozostali członkowie Zarządu.

6.W razie ustąpienia lub ustania członkostwa Prezesa Zarządu, Zarząd wybiera ze swego grona nowego Prezesa lub zwołuje Nadzwyczajne Zebranie Członków w celu dokonania wyboru nowego Zarządu.

7.Wybór Zarządu dokonany zgodnie z ust.6 nie przerywa kadencji pozostałych władz Klubu.

8.Członkowie Zarządu nie mogą być członkami innych władz wybieralnych Klubu.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 28

1.Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym.

2.Przed wyborem Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie Członków wybiera w głosowaniu tajnym przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, który wchodzi w skład Komisji i kieruje jej pracami.

3.Pozostałych Członków Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie Członków wybiera w głosowaniu tajnym.

4.Komisja Rewizyjna konstytuuje się na posiedzeniu zwołanym przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, w ciągu 7 dni od dnia wyboru i wybiera Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.

5.W razie ustąpienia lub ustania członkostwa Przewodniczącego Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona nowego Przewodniczącego.

6.Członkowie Komisji Rewizyjnej:

1)nie mogą być członkami innych władz wybieralnych Klubu,

2)nie mogą pozostać w związku małżeńskim, konkubinacie, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, z członkami Zarządu i pracownikami Klubu,

3)nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

4)w wypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe członka Komisji Rewizyjnej, traci on swój mandat od chwili uprawomocnienia się wyroku,

§ 29

Do zadań i kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1)przeprowadzanie kontroli całokształtu działalności Zarządu co najmniej raz na 6 miesięcy oraz dodatkowo przed każdym Walnym Zebraniem Członków lub na wniosek Zarządu,

2)zgłaszanie Zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności wynikających z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień, a także określanie terminu i sposobu usunięcia stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości,

4)zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego przedstawionego przez Zarząd Klubu,

5)składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium dla ustępujących władz Klubu,

6)występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków

§ 30

1.Komisja Rewizyjna działa na podstawie i trybie regulaminu przez siebie uchwalonego.

2.Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wyznaczeni przez niego jej członkowie mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu,

3.Komisja Rewizyjna może dokooptować do swego składu nie więcej niż 1/3 członków w razie ustąpienia lub utraty członkostwa.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§ 31

1.Klub po uzyskaniu wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad, określonych w odrębnych przepisach – w interesie Klubu i jego członków.

2.Dochody z działalności gospodarczej służą realizacji celów statutowych i umacnianiu Klubu. Nie mogą być one przeznaczone bezpośrednio do podziału między jego członków.

3.Zasady przepływu i wykorzystania dochodów z działalności gospodarczej określają uchwały Zarządu Klubu.

4.Formy, zakres i metody prowadzenia działalności gospodarczej Klubu ustala Zarząd Klubu.

5.Prowadzenie przez Klub działalności gospodarczej nie ogranicza prowadzenia takiej działalności przez jego członków, w tym wspólnie z Klubem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

MAJĄTEK I FUNDUSZE KLUBU

§ 32

1.Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości, wartości niematerialne i prawne oraz fundusze.

2.Źródłami powstawania majątku Klubu są:

1)wpisowe i składki członkowskie członków zwyczajnych i honorowych,

2)dochody z imprez (pod warunkiem przestrzegania przepisów ustawy z dnia 20.03.2009r o bezpieczeństwie imprez masowych – Dz. U. Nr 62, poz. 504),

3)składki, darowizny członków wspierających oraz środki pozyskane od nich z tytułu umów członkowskich,

4)dochody z nieruchomości i ruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Klubu,

5)darowizny, spadki, zapisy oraz nawiązki i inne przysporzenia,

6)dochody z własnej działalności gospodarczej i statutowej, w tym opłaty za wydawanie lub przedłużanie licencji, certyfikatów i innych zaświadczeń,

7)dochody z ofiarności publicznej (pod warunkiem przestrzegania przepisów ustawy o zbiórkach publicznych,

8)dotacje i środki otrzymane na realizację zadań zleconych, w tym na rzecz prowadzenia działalności pożytku publicznego,

9)dochody z prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego,

10)dochody z lokat finansowych o obrotu papierami wartościowymi,

11)dotacje i subwencje z funduszy Unii Europejskiej.

3.Majątek Klubu służy wyłącznie do finansowania i realizacji celów statutowych Klubu.

4.Klub prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. Klub sporządza roczne sprawozdania:

1)merytoryczne

2)finansowe

§ 33

1.Do nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości uprawniony jest Zarząd Klubu podejmując uchwały większością głosów oddanych w obecności i po wysłuchaniu opinii Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

2.Do składania oświadczeń woli Zarząd Klubu może ustanawiać pełnomocników podejmując w tych sprawach odpowiednią uchwałę.

ZMIANA STATUTU, ROZWIĄZANIE KLUBU

§ 34

1.Uchwalenie zmian w Statucie albo nowego Statutu lub podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu przez Walne Zebranie Członków albo Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów oddanych, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

2.Zmiany w Statucie lub podjęcie decyzji o rozwiązaniu Klubu mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków lub Nadzwyczajnego Zebrania Członków wyłącznie wówczas, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków.

3.Zmiany w Statucie wchodzą w życie z dniem ich zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

4.W przypadku podjęcia decyzji o rozwiązaniu Klubu, Walne Zebranie Członków ustala sposób przeprowadzenia likwidacji, powołuje likwidatora oraz określa przeznaczenie majątku Klubu.

W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Klubu, nieuregulowanych w Statucie mają zastosowania odpowiednie przepisy ustawy z dnia 7.04.1989r Prawo o Stowarzyszeniach.